Spolek rodičů při MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o.

Spolek rodičů MŠ Hudcova 435/47, Brno je právnickou osobou, upravenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. L 10132 (dále jen „Spolek“).  Stanovy Spolku, které upravují mimo jiné členství ve Spolku, práva a povinnosti členů Spolku, orgány Spolku, působnost orgánů, hospodaření Spolku, jsou k dispozici v šatnách dětí. Je vhodné, abyste se s nimi seznámili.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů. Účelem Spolku je sdružovat rodiče dětí MŠ Brno, Hudcova 435/47, a také jiné fyzické nebo právnické osoby přátelsky nakloněné této mateřské škole za účelem vytváření lepších podmínek pro činnost školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové.

 Hlavní okruhy činnosti Spolku:

  1. Finanční pomoc škole při zajišťování akcí organizovaných pro žáky školy
  2. Organizační pomoc škole při zajišťování některých aktivit pro žáky a rodiče
  3. Pomoc škole při zlepšování školního prostředí a okolí školy
  4. Pořádání besed pro rodiče a výměna informací mezi rodiči
  5. Pomoc škole při získávání sponzorů

Členem Spolku se mohou stát všichni rodiče a prarodiče dětí navštěvujících školu a dále fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby přátelsky nakloněné škole. Členem Spolku se stávají rodiče nebo prarodiče dětí podpisem na přihlášce. Ostatním zájemcům vzniká členství na základě schválení písemné přihlášky shromážděním delegátů, které o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

 

Povinností členů je platit příspěvek ve schválené výši. Členské příspěvky tvoří příjmy Spolku, ze kterých jsou hrazeny zábavní a kulturní a vzdělávací akce - divadelní a kulturní představení, slavnosti, výlety, doprava, dárky pro děti, oslavy pro děti, organizování a financování soutěží a jiné akce pro žáky školky. Členské příspěvky jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu, tj. na bankovním účtu, který patří a má ve své správě Spolek rodičů MŠ Hudcova 435/47, Brno, nikoli MŠ Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace.Pokud členství zanikne z důvodu nezaplacení příspěvku, musí zákonný zástupce dítěte Spolku uhradit výdaje spojené s účastí dítěte na kulturních akcích, výletech a ostatních akcích pořádaných mateřskou školou, které byly uhrazeny z prostředků školky.

 

Členský příspěvek se hradí 2 x ročně, vždy na pololetí školního roku. Výše členského příspěvku, v souladu se stanovami Spolku, je stanovena Shromážděním delegátů. Předtím je projednána a odsouhlasena na schůzkách rodičů všech dětí.

Zástupci rodičů (Shromáždění delegátů): V Mateřské škole Brno, Hudcova 435/47, p.o.  byli pro školní rok 2023/2024 zvolení tito zástupci: třída Mravenci - p. Hradilová, třída Motýlci - p. Hložánková, třída Včelky - p. Staníčková, třída Berušky - p. Herůdek, třída Lvíčci - p. Ohlídalová, třída Delfínci - p. Vlková, třída Medvídci - p. Novák, třída Veverky - p. Švédová,  třída Žabky - p. Baženov.  Předsedkyní byla zvolena p. Hradilová, pokladní p. Ohlídalová.

 

Shromážděním delegátů, zároveň i na schůzkách rodičů všech dětí byl odsouhlasen příspěvek na 2. pololetí školního roku 2023/2024. Úhrada se  provádí bezhotovostně- na číslo bankovního účtu Spolku rodičů u Fio banky 2401370335/2010, a to ve výši 1.000,-Kč. Variabilní symbol zadejte stejný jako pro platbu stravného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (např. Novák Jan Motýlci). Splatnost je 15.2.2024.