O nás

Údaje o mateřské škole:   

Název školy: Mateřská škola Brno,
Hudcova 435/47,
příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Statutární město Brno,
městská část Brno- Medlánky,
Hudcova 7
Adresa školy: Hudcova 435/47,
621 00 Brno
Ředitelka školy: Mgr. Iva Tomášková
533 338 311,  533 338 312
Zástupkyně ředitelky: Barbora Dvořáková
533 338 313
Hospodářka: 533 338 312
Školní kuchyně: 533 338 318
Vedoucí stravování: 533 338 320
 
Třída Mravenci: 533 338 321
Třída Motýlci: 533 338 322
Třída Včelky: 533 338 323
Třída Berušky: 533 338 324
Třída Lvíčci: 533 338 314
Třída Medvídci: 533 338 315
Třída Delfínci: 533 338 316
Kabinet:  533 338 317
Školnice: 533 338 319
Počet dětí: 175
E-mail: mshudcova@msmedlanky.cz
Webové stránky: www.mshudcova.w1.cz
Provoz školy: 6.15 - 16.45 hod.
IČO:       750 31 957
Č.účtu:            120 630  621/0100
Zápis do školského rejstříku: 1.9.2012
Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2019/20:  600,-Kč/měsíc
 

Odloučené pracoviště:

Mateřská škola Brno, V Újezdech 5
Adresa školy: V Újezdech 5, 621 00 Brno
Vedoucí učitelka: Bc.et Bc. Jana Kadlecová
Telefon: 731 023 727
Počet dětí: 50
E-mailová adresa: msujezdy@msmedlanky.cz
Provoz školy: 7.00 - 16.30 hod.
     
     

 

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (www.msmt.cz). Z něj vychází Školní vzdělávací program naší MŠ "S radostí objevujeme svět". Hlavním zaměřením školy je výchova ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

 

 Průběh dne v MŠ:

   6.15 - 8.30 

doba určená pro příchod dítěte do mateřské školy a předání dítěte pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (odl. pracoviště od 7.00 hod.)

   6.15 - 9.45

děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  8.45 -  9.15 dopolední svačina

  9.45 - 11.45

 11.45 - 12.00

pobyt dětí venku

hygiena, příprava na oběd

12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 12.45 odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek
12.45 - 14.15

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.25 - 14.45 odpolední svačina
14.45 - 16.45

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy (odl. pracoviště do 16.30 hod.) 

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena vždy na období školního roku a zveřejní ji ředitelka mateřské školy nejpozději 30.června předcházejícího školního roku. Vypočítává se ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů MŠ na dítě v uplynulém kalendářním roce (viz Vyhláška č.14/2005 Sb.).

Školský zákon stanovuje bezúplatnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Při dopravě dětí do MŠ a z MŠ vlastním vozidlem využívají rodiče parkoviště před budovou u SOS vesničky a vyhrazená parkovací místa na ulici Ostružinová.